Tìm hiểu về đức phật phổ hiền bồ tát

Khi Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưa xuất gia học đạo phật, Ngài làm con thứ tư của vua vô Tránh Niệm, tên là Năng Đà Nô. Ngài là một trong 4 vị đại Bồ Tát của Phật giáo bao gồm: Phổ Hiền Bồ TátVăn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðịa Tạng Vương Bồ TátQuan Thế Âm Bồ Tát

Phổ Hiền Bồ Tát tượng trưng cho Lý, Ðịnh, Hành cưỡi voi trắng sáu ngà, hầu bên tay phải của đức Như Lai. Voi trắng tượng trưng cho cho trí tuệ vượt chướng ngại, sáu ngà tượng trưng cho sự chiến thắng sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý). Phổ Hiền Bồ Tát được xem là người hộ vệ của những ai tuyên giảng đạo pháp và đại diện cho “Bình đẳng tính trí” tức là trí huệ thấu hiểu cái nhất thể của sự đồng nhất và khác biệt.

tượng phổ hiền bồ tát 01

tượng phổ hiền bồ tát 01

Trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát thứ hai mươi tám, Bồ Tát Phổ Hiền có nguyện với Phật về năm trăm năm sau có ai thụ trì Kinh Pháp Hoa, Ngài sẽ cỡi voi trắng đến hộ trì, không cho ma, quỷ đến làm não hại.

Nếu chúng ta quyết tâm, trì chí tu tập theo mười điều nguyện lớn thì có thể thuần thục tất cả chúng sinh, trọn đủ các hạnh nguyện hải của đức  Phổ Hiền Bồ Tát, các loài ma quân, quỉ dữ thảy đều tránh xa, các hạng phát tâm tu tập gần gũi, tuy vẫn sống trong thế gian, nhưng không gặp chướng ngại.

Mười điều hạnh nguyên của phồ hiền bồ tát dạy

Theo Kinh Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát dạy rằng: nếu ai muốn trọn nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều hạnh nguyện rộng lớn như sau:

Một là thành tâm kính lễ các đức Phật.
Hai là khen ngợi, tán thán Như Lai.
Ba là thực hành hạnh cúng dường rộng rãi.
Bốn là ăn năn chừa bỏ các nghiệp chướng.
Năm là vui theo các công đức.
Sáu là thỉnh Phật thuyết pháp.
Bảy là thỉnh Phật trụ ở thế gian.
Tám là thường tu học theo lời Phật dạy.
Chín là luôn luôn tùy thuận lợi ích chúng sinh.
Mười là hồi hướng công đức khắp tất cả pháp giới.

Tóm lại, nếu chúng ta quyết tâm, trì chí tu tập theo mười điều nguyện lớn thì có thể thuần thục tất cả chúng sinh, trọn đủ các hạnh nguyện hải của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, các loài ma quân, quỉ dữ thảy đều tránh xa, các hạng phát tâm tu tập gần gũi, tuy vẫn sống trong thế gian, nhưng không gặp chướng ngại.

tượng phổ hiền bồ tát 04

tượng phổ hiền bồ tát

Lúc lâm chung tất cả các căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải xa lìa, tất cả oai phong đều phải thối thất, tất cả của cải, tài sản, công danh, sự nghiệp đều không đem một món nào theo được. Chỉ có mười điều nguyện lớn này chẳng rời người mà thôi. Người nào được nghe mười điều nguyện lớn này, luôn luôn giữ gìn, giảng giải cho người, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, phúc đức vô lượng, công đức vô biên, có thể ở trong biển đau khổ phiền não tự cứu được mình, giúp đỡ chúng sinh, khiến được giác ngộ, đạt được Niết bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *