Tượng văn thù sư lợi bồ tát ms03

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay Văn Thù Bồ Tát có vị trí quan trọng trong Phật Giáo. Đây là vị Bồ tát tiêu biểu cho trí tuệ và ánh sáng của học vấn đạt được thành quả tu hành bằng phương diện tri thức. Ngài là hình tượng nhân cách hóa của trí tuệ. Ngài thường được Xưng là trí tuệ đệ nhất. Trong Hiển giáo, Ngài thường cùng với Phổ Hiển Bồ Tát thành đôi.