Tượng Địa Tạng Vương 15

Tượng Địa Tạng Vương là một vị Bồ tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ khâu phương Đông. Địa Tạng Vương Bồ tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích ca mâu ni nhập Niết bàn cho đến khi Phật Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng.

Do đó, Địa Tạng Vương thường được xem như là vị Bồ tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh.